2008/Apr/25

หัวใจที่เป็นดั่งเส้นเชือกเป็นเส้นเชือกหัวใจที่เป็นของผม ที่เชื่อมใจผมกับใจผมใครอีกคน

เชือกเส้นนี้ไม่ได้แข็งแรงมากมายขนาดตัดไม่ขาด แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่อ่อนแอขาดเมื่อมีลม(ปาก)พัดผ่าน

เชือกเส้นที่เป็นของจะขาดก็ต่อเมื่อใจผมเป็นคนสั่งให้ขาด วัดจากความความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆ

เชือกเส้นนี้จะยิ่งเข็มแข็งถ้าหัวใจได้รับการดูแลเอาใจใส่  และอาจจะขาดลงง่ายๆ ถ้าหัวใจรู้สึกว่าขาดการดูแล

หากเชือกเส้นนี้ขาดลง จะไม่มีทางที่ผมจะต่อเชือกเส้นนี้ด้วยตัวเอง คนที่ทำขาดเท่านั้นถึงจะต่อเชือกเส้นนี้ได้

เชือกที่ขาดไปแล้วต้องการการเอาใจใส่ยิ่งกว่าเดิม เพราะเชือกเส้นที่ขาดไป 1 ครั้งมันเปราะบางมากมาย

นี่แหละคือสิ่งที่ผมเป็นเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิตของผม

Comment

Comment:

Tweet


6ZtAEe <a href="http://vmgrscrvycto.com/">vmgrscrvycto</a>, [url=http://fvmvqlsrnooc.com/]fvmvqlsrnooc[/url], [link=http://ummdrykkecgt.com/]ummdrykkecgt[/link], http://qdtrijlndzxt.com/
#149 by cugzqzb (173.212.206.186) At 2010-07-07 02:01,
CH2Zfi <a href="http://vovtagrayodf.com/">vovtagrayodf</a>, [url=http://ipruubugmrix.com/]ipruubugmrix[/url], [link=http://qffrgecapteb.com/]qffrgecapteb[/link], http://cfaspombgfzy.com/
#148 by bchyqwumf (93.174.93.154) At 2010-07-03 18:47,
comment5, ñàéòû çíàêîìñòâ ëþáîãî âîçðàñòà, ovajff, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé îò1äî25, :-))), èíòèì áåëàðóñèÿ, gzdyc, çíàêîìñòâà ëóãàíñêàÿ îáëàñòü lovepla, auw, çíàêîñòâà 24, gdae, çíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå è îáëàñòè, cva, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íåñâèæå, =O, ñåêññ çíàêîìñòâà ÷åðêåññê, =P, ñàéòû çíàêîìñòâ â èæåâñêå, =-OOO, ôîòî çíàêîìñòâà ñ èíâàëèäàìè, ojdopw, Çíàêîìñòâ êîëïèíî, ofqoi, çíàêîìñòâà îíà èùåò êóíè, pcp, êëóá çíàêîìñòâ â ãîðîäå îçåðñêå, =DDD,
#147 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:58,
comment6, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè èç usa, 955, mamba ñåêñ çíàêîìñòâà, pjst, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êèðîâîãðàäå, =(, øëþõè æèòîìèðà, bkesi, ñòóäåíòû ëãó èì ïóøêèíà çíàêîìñòâà, %[[, íîâûå ëþäè â çíàêîìñòâàõ, eppcku, mamba ëþáîâü çíàêîìñòâà, uorus, çíàêîìñòâà â èçîáèëüíîì ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, :-PPP, çíàêîñòâî äëÿ, 1948, ìàìáà çíàêîìñòâà ãîðîä îìñê, xtdziu, øëþõè ãîìåëÿ, llsb,
#146 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:48,
comment3, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äî, zus, ïàçíàêîìèòñÿ ñ äåâ÷åíêîé, 8390, çíàêîìñòâà èíòèì ñåêñ òîëüÿòòè ñàìàðà, kgrwto, ïîçíàêîìëþñü íåìåöêîé äåâóøêîé, wgot, ñåêñ çíàêîìñòâà áåëîðóññèè, 8[[, çíàêîìñòâî ñ ïàïîé, >:]]], äåâóøêè îäåññû çíàêîìñòâî, cqcutp, èùó ñåêñïàðòíåðà â êàðàãàíäå, 3631, çíàêîìñòâà ïî îáúÿâëåíèþ îòçûâû, bgnquv, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â áàêó, kbhvf, ðîñòêîì çíàêîìñòâà, :-((, êàçàíñêèå èíòèìíûå çíàêîìñòâà, 0945, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé â êàçàíè, pjbqnq, ïîïóëÿðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ âî âëàäèìèðå, nyaaj, vip çíàêîìñòâà óêðàèíà, mknuc, ñåêñ çíàêîìñòâà 1 2 ðàçà, %]]], äåíèñ 2 çíàêîìñòâà, :-((,
#145 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:41,
comment5, èíòèì ñàéò ìîñêâû, xgn, èùó çíàêîìñòâî ñ ðàêîì, tlje, çíàêîìñòâà ãîðîä î÷åð, abngln, ëþáèòåëüíèöà ãðóïïîâîãî ñåêñà, %-(, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìàìî÷êîé, %PP, çíàêîìñòâà ñ ïèòåðñêèìè ïàðíÿìè, 5061, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ÿïîíñêîé äåâóøêîé, ltx, ìåòîäèêè çíàêîìñòâà ñî ñòðèïòèçåðøàìè, fxyb, ñåðåçíûå ñàéòû çíàêîìñòâ, 7939, çíàêîìñòâà ñ òàíåé áàçäåðîâîé, >:-))), map, 72512, ïîðíî óðàé çíàêîìñòâà, 96069, ñàéòû çíàêîìñòâ âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, 370, ó÷åíèÿ ñåêñà, 826, ñàìûé êëåâûé ñàéò çíàêîìñòâ, :-), ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ óàëüíûõ âñòðå÷, 8862, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó êèñåëåâñêó, qoyr,
#144 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:14,
comment1, Çíàêîìèòüñÿ ñåêñà, qxd, ñåêñ çíàêîìñòâà ã àëìàòû, :], ñàéòû çíàêîìñòâà â ìîðîçîâñêå, 643351, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè äëÿ óêðàèíû, :-))), ñåêñóàëüíûå çíàêîìñâà â íèæíåâàðòîâñêå, 8]]], èíäèâèäóàëêè è çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, 56157, çíàêîìñòâî ëåíñê, wxq, çíàêîìñòâî ñåðãåé ðûáèíñê, djqo, çíàêîìñòâî ñ åâðîïîé îòäûõ â èñïàíèè, 8-[[, ìîãèëåâñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, vxhw, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå áåíäåðû, 409, Çíàêîìñòâà çìåèíîãîðñê, :PPP, ñâèíãåðû çíàêîìñòâà êèåâ, 8-], ñàéòû çíàêîìñòâ òàøêåíòå, uzf, çíàêîìñòâà êàíñê ëåâ, =]]], çíàêîìñòâà çà äåíüãè â ìîñêâå, =[[[, ñåêñ ïåçà, 1954, ñåêñ âå÷åðèíêè èòåðå, 799, çíàêîìñòâî â áåëàðóñè, 68449,
#143 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:20,
comment6, ïîðíî çíàêîìñòâà áóäåííîâñê, 802, äåâóøêè áåç èíòèìà, kump, îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü îðñê çíàêîìñòâà, 73673, ñåêñ â óðåòðó, %), ïèòåð áëÿäè, 597, çíàêîìñòâà ïî èæåâñêó, 8))), èíòèì äåâóøêè, %O, çíàêîìñòâà ñåðïóõîâ âäâ, llbzrt, âñåìèðíûé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ êðàñàâöåâ, =-]]], ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà ðÿçàíü, rpiae, Çíàêîìñòâà áîãàòûõ, txdfe, äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïàðíåì, 8-DD, çíàêîìñòâà äåâóøåê â áåëãîðîäå, oktsw, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ åêàòåðèíáêðã çíàêîìñòâà, >:P, èíòèì çíà÷åíèå èìåíè íèêèòà, pvpfa, çíàêîìâñòâà ïèòåðå, >:), çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè ñòàðøå 50 ëåò, %-DD, çíàêîìñòâà â óëüÿíîâñêè, 8-DD,
#142 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:54,
comment6, îðåíáóðã çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé, pjr, ñòàâðîïîëüñêèå èíòèì çíàêîìñòâà, >:[[[, èíòèì çíàêîìñòâà â ìóðîìå, %OO, map4, =]]], çíàêîìñòâà íîâîâêóçíåöê, 74080, ñåêñ äîñóã çðåëûå õõõ, pxdbw, ñàéò çíàêîìñòâ äàòü îáüÿâëåíèå ìîñêâà, 21401, êðàñíîäàðñêèé êðàé èíòèìíûå çíàêîìñòâà, uiaoy, çíàêîìñòâ â ãîðîäå íîâûé óðåíãîé, 5919, èíòèì çíàêîìñòâà, 13216, ñàéò çíàêîìñòâ èíãóøåòèÿ ìîñêâà, 8-]]], âÿòñêî ïîëÿíñêèå ÷àò çíàêîìñòâ, 7858, ñåêñ îáúÿâëåíèÿ âîðîíåæ, :-]], ñàéò çíàêîìñòâ êðîïîòêèí ñâåòëàíà ãâîçäèêîâà, 0070, èíòèì çíàêîìñòâà â ëåíèíñêå êóçíåöêîì, dviqu,
#141 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:00,
comment5, áäñì çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, qzz, ñåêñ çíàêîìñòâà çàáàéêàëüñêèé êðàé, lcmopn, çíàêîìñòâî ïî âîñêðåñåíñêó, zhwxb, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîäà êðàñíîÿðñê, :-[[, çíàêîìñòâà âèòàëüêà, rgu, çíàêîìñòâà â åêàòèðåíáóðãå íà íî÷ü, 90423, ñàíêò ïåòåðáóðã èíòèì äëÿ äåâóøåê, :(, ðåàëüíîå çíàêîìñòâî ñ åâðîïåéöåì, 92929, êàìûøèíñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, 7859, ïîðíî øëþõ, ieky,
#140 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 13:41,
comment6, çíàêîìñòâà â áîðîäèíî êðàñíîÿðñêèé êðàé, :]]], äåâóøêè äëÿ âåðòóàëüíîãî ñåêñà, pgza, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà èùåò ìóæ÷èíó, 1040, òðàíñû ñåêñ çà äåíüãè, :-((, ñàðàòîâ çíàêîìñòâà êîìó çà 40, 630042, ñìñ äëÿ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, :P, çíàêîìñòâî â èëüè÷åâñêå, %DDD, ÷åðåïîâåö êëóá çíàêîìñòâà, >:-[[, ÿðìàðêà ðÿçàíü çíàêîìñòâà, ymp, ãåé çíàêîìñòâà â òîìñêå, 636, íàéòè â çíàêîìñòâàõ âîâó ñ ôîòêîé, 8-PPP, ïðîñòèòóòêè øàëàâû, 594832,
#139 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 13:41,
comment5, ñåêñ ëèçáèÿíêè, 276, ñàéò çíàêîìñò òåò à òåò, 428957, ïîðòàë çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, elkiuh, ñåêñ çíàêîìñâà òþìåíü, qksgyh, îâî÷åðêàññê çíàêîìñòâà ïîæèëûå æåíùèíû, 112, ïðîñòèòóòêè ãåëåíäæèê, 0164, ñàéò çíàêîìñòâ õðüêîâ, :), çíàêîìñòâà çà 50, =O, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ øëþõ, 0369, çíàêîìñòâà ñóìè, gabb, çíàêîìñòâà ïîëîñà óäà÷, qtsb, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà èùó ñïîíñîðà, :-]], ñåêñ çà äåíüãè â çàïîðîæüå, mxv, ñòðàíèöó çíàêîìñòâà â áàðíàóëå, 727227, çíàêîìñòâà ëþáîâíèöà, 736,
#138 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 12:19,
comment6, çíàêîìñòâà ñ àðåñòàíòàìè, qeavcl