2008/Jan/17

กลับมาและ หลังจากที่ต้องระเหเร่ร่อนจากออฟฟิซที่แสนอบอุ่น ไปเผชิญชะตากรรมรันทดที่ บริษัทลูกค้า มา3เดือน ทำไห้ลูกชิ้นไม่สามารถ หาเวลาว่างมาทำอะไรใน Extten ได้เลย

กลับมาพร้อมกับ ชีวิตที่เปลี่ยนไปนิดหน่อย เพราะ มีใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิต

++++++ 

เค้ายังเป็นนักศึกษาอยู่   แบบว่าลูกชิ้นชอบเด็ก

เค้าเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไร แบบว่าลูกชิ้นคิดมากกกกก

เค้าเป็นคนชอบพูดแต่ไม่ค่อยชอบฟัง ลูกชิ้นชอบฟังแต่เวลาพูดก็ต้องการให้มีคนมาฟัง

เค้าไม่รู้ว่าระหว่างเราคืออะไร ลูกชิ้นก็ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่เห็นตรงกันว่าคงเป็นกิ๊ก

เค้ายังเจ้าชู้หว่านเสนห์ไปเรื่อย ลูกชิ้นก็กำลังหว่านอีกคนเหมือนกัน

แต่ก็ไม่มีวันไหน ที่ไม่ได้คุยกัน  คุยกันวันละ 2+ ชม.

เวลาคุยก็ทะเลาะกันบ้างหงุดหงิดกันบ้าง  ตามประสาคนที่ต่างกันมากมาย

++++++

ไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้เลย  ไม่ชอบที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร ไม่รู้ว่าตัวเองคิดยังไง ไม่รู้ว่าเรียกว่ารัก หรือ แค่เป็นอารมณ์เหงาแล้วเจอคนที่เดินเข้ามา

อยากอยู่กับตัวเอง เพื่อมองดูตัวเอง เพื่อรู้ใจตัวเอง

 

edit @ 17 Jan 2008 16:15:24 by ลูกชิ้น

Comment

Comment:

Tweet


comment1, çíàêîìñòâà êóíèëèíãóñ õàðüêîâ, ñåêñ çíàêîìñòâà ëüâîâè, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäå âëàäèìèð, ñàìûå ñàìûå çíàêîìñòâà,
#264 by Ektjhzmk (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:20,
comment5, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð äèíñêàÿ, çíàêîìñòâà ìîëîäûå ìàìû, ñâèíã çíàêîìñòâà ÷åáîêñàð, çíàêîìñòâî öåëüþ ñåêñà,
#263 by Qvqhgzfu (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:09,
comment5, çíàêîìñòâî â äàãåñòàíå è ñåêñ, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå óñòüêàìåíîãîðñêå, àðìåíèÿ çíàêîìñòâà ãþìðè,
#262 by Twelsjba (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:47,
comment3, ðîñòîâ äîíó èíòèì, çíàêîìñòâà ëèïåöê çàìóæíèå, èíòèì çíàêîìñòâà íèööà, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîðìàëüíûì ïàðíåì,
#261 by Kmuvohum (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:24,
comment1, ñåêñçíàêîìñòâà â ïåíçå, çíàêîìñòâà ëóòøûå ñàéòû, èñïàíöû â ìîñêâå ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî ìàõà÷êàëå,
#260 by Hygqyhgc (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:01,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã.áèéñê, çíàêîìñòâà ïåíçåíñêàÿ îáë, çíàêîìñòâà â îìñêå øü, çíàêîìñòâà èç àìåðèêè,
#259 by Zknplzea (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:38,
comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà â äàóãàâïèëñå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêêîé, òðàíñ ñî÷è çíàêîìñòâà, çàâîëæüå èíòèì,
#258 by Mgadijrr (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:27,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâî àçîâ ðîñòîâñêàÿ îáë, íàéòè äðóçåé ïîäðîñòêîâ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà-áåëàðóñü,
#257 by Sbmofyeo (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:15,
comment2, çíàêîìñòâà â ðåæå, çíàêîìñòâà çà ìóæ, çíàêîìñòâî ñî âñåì ìèðîì, äåâóøêè èùóùèå çíàêîìñòâà,
#256 by Uuahdxqq (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:04,
comment4, çíàêîìñòâà ìóðìàíñê è îáëàñòü, ñåêñ çíàêîìñòâà ã ðÿçàíü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìîëîäûìè ïàðíÿìè,
#255 by Gpzkvvuc (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:53,
comment6, çíàêîìñòâà ïàð äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 22 âåñû, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñîðî÷èíñê, çíàêîìñòâà ïðÿìî ñå÷àñ,
#254 by Ehczyrkx (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:41,
comment6, çíàêîìñòâî áèóàëîâ íîâîñèáèðñêà, çíàêîìñòâî ñ ìîëîäûìè ïàðíÿìè òþìåíü, çíàêîìñòâà ìóðìàíñê ëàâ,
#253 by Skuggytl (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:30,
comment1, ñåêñçíàêîìñòâà ïåðìè, çíàêîìñòâî ïî ïîâîëæüþ, ãîðîä ÷àéêîâñêèé èíòèì óñëóãè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé åñëè,
#252 by Mckxgchs (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:18,
comment6, çíàêîìñòâà â ã. ãðîäíî, çíàêîìñòâà íà ÷àñ â óôå, çíàêîìñòâà ñàðàòîâ æåíùèíû, çíàêîìñòâà âäîâû è âäîâöû,
#251 by Yjiavzyy (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:07,
comment2, çíàêîìñòâà ÷åðíàâà ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìàëìûæ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ñ âëàäèâîñòîêà,
#250 by Ytanjjur (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:56,
comment1, çíàêîìñòâà ÷åðè ã.óôà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàìåøêîâî, çíàêîìñòâî â åéñêå ñ äåâóøêîé îò 25 ëåò,
#249 by Bvdwhmup (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:44,
comment3, èíòèì çíàêîìñòâà ã.ìîçûðü, êóðñê çíàêîìñòâà â àñå, çíàêîìñòâà â ã àñòðàõàíè,
#248 by Gsjpxcmc (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:33,
comment2, çíàêîìñòâà â ðåñ ìàðèé ýë, çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã ëþäìèëà íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâà äàì,
#247 by Yvrziirc (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:22,
comment2, êëóá çíàêîìñòâà, ìàéë â çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñïàññê äàëüíèé, çíàêîìñòâà ñåêñ òóëóí,
#246 by Lijhqdne (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:58,
comment4, çíàêîìñòâà â íàáåðåæíûõ, ñåêñ çíàêîìñòâà â ïàâëîâî, çíàêîìñòâà ãîðîäà øàõòû,
#245 by Viyjezsq (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:47,
comment5, çíàêîìñòâà âîëêîâûñê ãðîäíåíñêîé îáë, çíàêîìñòâî ïî èíòåðíåòó â õàáàðîâñêå, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â áðÿíñêå,
#244 by Hqxzbfuk (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:36,
comment5, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ã. òþìåíü, èíòèì-çíàêîìñòâà îìñê, èñëàì çíàêîìñòâà íèæíåêàìñê,
#243 by Jtuoakcu (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:25,
comment4, rambler çíàêîìñòâà êèñåëåâñê, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíîé â êðàñíîÿðñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñåâåðîáàéêàëüñêå, çíàêîìñòâî êèíåëü ÷åðêàññêèé ðàéîí,
#242 by Fjxvevpn (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:13,
comment5, ðóáöîâñê çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ãîðíîàëòàéñêå, çíàêîìñòâî äëÿ ìîëîäûõ äåâóøåê, àáèíñê çíàêîìñòâî ñ æåíùèíàìè,
#241 by Nuuvuyib (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:51,
comment1, çíàêîìñ